null Ủy quyền ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Tin tổng hợp
Thứ tư, 09/09/2020, 14:21
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy quyền ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thời hạn ủy quyền từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh cho thôi ủy quyền.
Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn hóa và ký phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đã được phê duyệt, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định; tổ chức thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy trình đã được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh rà soát, chuẩn hóa quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, đảm bảo quy trình giải quyết TTHC được tổ chức thực hiện đúng quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ theo ủy quyền; việc xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình đã được phê duyệt.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, theo quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đã được phê duyệt.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định; tổ chức thực hiện việc giải quyết TTHC theo quy trình đã được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Số lượt xem: 317

Lê Diễm My

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập