null Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Văn hóa - Thông tin
Thứ hai, 21/09/2020, 16:46
Màu chữ Cỡ chữ
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 15/9/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Theo Kế hoạch nội dung thực hiện, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; xác định việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị trong cán bộ, đảng viên nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch;…

Để triển khai, thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị xem đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; phối hợp với các ban, ngành có liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra việc khai thác, sử dụng sách lý luận, chính trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia về sách phục vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, thông tin đối ngoại; chỉ đạo Thư viện tỉnh và các Thư viện huyện, thị xã hàng năm bổ sung sách lý luận, chính trị. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của cơ quan và sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng;…

Phạm Luân

Số lượt xem: 368

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập