null Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ hai, 09/03/2020, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Thị Sang làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Cao Xuân Thu Vân làm Phó Trưởng ban.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược,  cơ chế chính sách môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển chính quyền điện tử của địa phương.

Quyết định cũng quy định rõ, Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể  thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo khi có thay đổi; phê duyệt danh sách thành viên, chuyên gia Tổ giúp việc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 267QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 197

Kim Ngân

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập