null Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ tư, 22/12/2021, 16:14
Màu chữ Cỡ chữ
Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu

Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết đnh s 1921/QĐ-UBND về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Trần Thị Lan Phương làm Phó Trưởng ban.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo, giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo khi có thay đổi; trình Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách thành viên, chuyên gia Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Kim Ngân

Số lượt xem: 261

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập