null Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Công nghệ thông tin
Thứ sáu, 26/03/2021, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu

Ngày 12/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định; Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động và trong thực hiện chức trách được giao; chủ động giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, đô thị thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng của tỉnh; Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Về chế độ làm việc và cơ chế phối hợp, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban; Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành; chủ động giải quyết công việc, trao đổi thông tin, phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử,

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/QĐ-BCĐƯDCNTT ngày 23/3/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo về Ứng dụng công nghệ thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bạc Liêu.

Kim Ngân

Số lượt xem: 1150

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập