null Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu

Phổ biến pháp luật
Thứ hai, 08/02/2021, 14:34
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (TTDL) được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành, sử dụng TTDL tỉnh Bạc Liêu và áp dụng đối với cơ quan Nhà nước thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, vận hành, sử dụng TTDL tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quy chế, việc quản lý, vận hành, sử dụng TTDL tỉnh phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin; Xây dựng, nâng cấp TTDL phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định áp dụng đối với TTDL theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, tuân thủ theo các quy định hiện hành về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; TTDL bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục; bảo đảm vận hành các hệ thống thông tin và nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật; Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp hàng năm đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị hỏng hóc, bổ sung bản quyền (license) các phần mềm đã đầu tư tại TTDL đầy đủ, kịp thời để phục vụ nhiệm vụ chung; Tuân thủ các nguyên tắc, bảo đảm cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo quy định pháp luật hiện hành; Các tài liệu, văn bản có nội dung mật được quản lý theo quy định riêng của từng ngành, lĩnh vực và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Không đưa các tài liệu, văn bản có nội dung từ cấp độ mật trở lên vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung được cài đặt, khai thác, vận hành tại TTDL; Các cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị đặt tại TTDL phải tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bạc Liêu.

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2021.

Đức Khiêm

Số lượt xem: 941

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập