null Tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Tin tức|Công nghệ thông tin
Thứ hai, 15/03/2021, 14:31
Màu chữ Cỡ chữ
Tỉnh Bạc Liêu ban hành kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025

Ngày 24/02/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể được đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 như sau:

Hạ tầng kỹ thuật: Tăng cường hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cho Trung tâm dữ liệu của tỉnh và tại các cơ quan nhà nước đảm bảo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Tăng cường công tác chuyển đổi IPv6 cho các ứng dụng, phần mềm trên địa bàn tỉnh; 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã kết nối và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước: Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản của tỉnh, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử (trừ các văn bản mật); 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được tạo lập, xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ công việc có nội dung mật); 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong giao dịch điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi trong công việc; 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan nhà nước được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100% các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử các cấp. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 20% trở lên; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh được xác thực điện tử; 40% người dân, doanh nghiệp được tiếp cận, tham gia các hệ thống thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử và hợp nhất trên các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ tỉnh đến xã.

Bảo đảm an toàn thông tin: Đảm bảo an toàn thông tin mạng, gắn kết chặt chẽ bảo đảm an toàn thông tin với các nhiệm vụ ứng dụng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số; 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được bảo đảm an toàn theo cấp độ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giám sát an toàn thông tin; Đầu tư, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành việc triển khai mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoàn thành triển khai hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành, an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Bạc Liêu.

Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: 100% các hệ thống thông tin phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực được duy trì, nâng cấp mở rộng hoặc phát triển nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong các cơ quan quản lý chuyên môn; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tại địa phương.

Phát triển nguồn nhân lực: 100% cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được tham gia đào tạo, tập huấn về đảm bảo an toàn thông tin; 30% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và nội dung của Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các hệ thống nền tảng và phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin; phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.

K.Xuyến

Số lượt xem: 84

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập