null Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

Công nghệ thông tin
Thứ tư, 20/01/2021, 14:03
Màu chữ Cỡ chữ
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 23/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1907/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”.

Mục tiêu tổng quát Đề án hướng tới, đó là: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nâng cao năng lực Quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; người sử dụng internet được trang bị đầy đủ nhận thức, kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin, có thể an tâm sử dụng mạng internet, mạng xã hội, thực hiện thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tích cực, hiệu quả; người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận thức, kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm: (1) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục; (2) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; (3) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở; (4) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin qua các phương thức khác; (5) Xây dựng nội dung tuyên truyền về bảo đảm an toàn thông tin cho các nhóm đối tượng người cao tuổi và thanh thiếu niên; (6) Định hướng nội dung, hoạt động và xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi của Đề án.

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; điều phối hoạt động tuyên truyền tại các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai các nội dung được giao trong Đề án; chủ trì thực hiện khảo sát hàng năm về nhận thức và hiện trạng về an toàn thông tin tại Việt Nam; hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc địa bàn quản lý thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội;...

Đăng Khoa

Số lượt xem: 248

Tin đã đưa
Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập