Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại
02/03/2022 02:59
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ điện thoại Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3823.886; 0291.3823.885

Fax: 0291.3956.008

Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Thị Lan Phương

Giám đốc

3 824 337

0918140065

lanphuong1970@gmail.com

02

Thái Quốc Lưu

Phó Giám đốc

3 790 123

0913125379

quocluu.vhttdlbl@gmail.com

03

Bùi Thanh Toàn

Phó Giám đốc

3 942 233

0913892299

toanbt@baclieu.gov.vn

04

Phạm Thống Nhất

Phó Giám đốc

3 942 373

0913892892

nhatpt@baclieu.gov.vn

II. KHỐI VĂN PHÒNG SỞ

1. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Số điện thoại: 0291.3823886; 0291.3823885

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Hà

Trưởng phòng

-

0913990068

nguyenvanhabl68@gmail.com

02

Tô Việt Ái

Phó phòng

3 956050

0917072727

vietaito@gmail.com

03

Trần Nhật Huy

Phó phòng

3 942236

0901002003

nhathuy@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Trung Kiên

Phó phòng

3 823 885

0944188242

kiennguyen44@gmail.com

05

Quách Thanh Liêm

Phó Phòng

3 956 050

0919144039

liemdlbl@gmail.com

06

Hồ Thanh Bằng

Phó phòng

3 942 236

0919603136

banght@baclieu.gov.vn

07

Trương Hồng Thắm

Chuyên viên

3 956 050

0948445166

hongthamtccb@gmail.com

08

Danh Thị Bích Chi

Chuyên viên

3 956 050

0888819913

bichchi01071993@gmail.com

09

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chuyên viên

3 953 206

0949191731

nganntk@baclieu.gov.vn

10

Hà Thị Niềm

Chuyên viên

3 823 885

0947654142

niemvhbl@gmail.com

11

Hà Kim Tho

Văn thư

3 823 886

0948999784

hakimtho1209@gmail.com

12

Chiêm Thị Vui

Tạp vụ

//

0817816490

13

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Tạp vụ

//

0833168976

14

Nguyễn Văn Quân

Bảo vệ

//

0829754480

15

Phạm Ngọc Lê

Lái xe

//

0913990762

16

La Thanh Tùng

Lái xe

//

0916103183

2. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ GIA ĐÌNH

Số ĐT: 0291.3825381

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Văn Công Diệp

Trưởng phòng

3 686 116

0913848359

vancongdiepsvhttdl@gmail.com

02

Nguyễn Tố Quyên

Phó phòng

3 958 781

0946707374

toquyensvhttdlbl@gmail.com

03

Trần Quốc Khánh

Phó phòng

3 825 381

0943018393

khanhvhttdlbl@gmail.com

04

Huỳnh Thu Nhàn

Phó phòng

3 958 456

0949531252

nhanht@baclieu.gov.vn

05

Trần Mỹ Quyến

Chuyên viên

3 825 381

0919500995

myquyen07@gmail.com

06

Thạch Ma Nắt

Chuyên viên

3 958 781

0947149707

0919583116

nal.vh1982@gmail.com

07

Nguyễn Thị Tuyết

Chuyên viên

3 958 781

0343404343

ngtuyet87@gmail.com

08

Phạm Thùy Anh

Chuyên viên

3 958781

0944061303

phamthuyanhbl1@gmail.com

08

Võ Bích Chiêu

Chuyên viên

3 958 456

0918205272

vbichchieu@gmail.com

09

Phạm Minh Luân

Chuyên viên

3 958 456

0932902945

phamluan86@gmail.com

10

Lê Diễm My

Chuyên viên

3 942 236

0949722257

myld@baclieu.gov.vn

3. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

Số ĐT: 0291.3953206

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

Lý Vỹ Triều Dương

Trưởng phòng

3 686 118

0913049094

trieuduongbl@gmail.com

Huỳnh Minh Thảo

Phó  phòng

3 959 395

0939787268

thaonvtdttbl@gmail.com

Huỳnh Thành Lập

Chuyên viên

3 959 395

0916800466

huynhlap84@gmail.com

Hồ Nhựt Phi

Nhân viên

3 959 395

0359485775

honhutphi60@gmail.com

Nguyễn Thy Kha

Chuyên viên

3 953 206

0916006289

thykha1986@gmail.com

Ngô Thời Nhiệm

Chuyên viên

3 953206

0913332002

nhiemntvps@gmail.com

Ngô Thị Yến

Chuyên viên

3 953 206

0942176383

4. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Số ĐT: 0291.3824219

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Bùi Thu Hà

Trưởng phòng

3 824 219

0918777210

haph1974@gmail.com

02

Nguyễn Minh Tân Thy Anh

Kế toán

3 979 555

0919344491

03

Trần Thị Thu Tâm

Thủ quỹ

3 979 555

0939957123

trannguyentamthu@gmail.com

04

Trịnh Thị Cẩm Nhi

Kế toán

3 979 555

0944929014

khtc.svhttdlbl@gmail.com

5. THANH TRA SỞ

Số ĐT: 0291.3825382

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Đẳng

Chánh Thanh tra

3 942 300

0913990347

dangnv@baclieu.gov.vn

02

Phan Văn Vũ

P.Chánh Thanh Tra

3 825 382

0913254252

vuvhbl@gmail.com

03

Trần Duy Đăng

Thanh tra viên

3 942 300

0913990412

dangtd@baclieu.gov.vn

04

Trịnh Chí Thành

chuyên viên

3 825 382

0915878502

trinhchithanh2007@gmail.com

05

Nguyễn Quốc Tuấn

chuyên viên

3 942 300

0918141025

tuannq@baclieu.gov.vn

6. PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số ĐT: 0291.3942405

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm Văn Tiến

Trưởng phòng

3 666 286

0918777437

tienpv@baclieu.gov.vn

02

Trương Minh Thanh

Phó phòng

3 942 405

0986669494

thanhtm@baclieu.gov.vn

03

Hồ Việt Cường

Phó phòng

3 942 303

0849480066

vietcuongdtc@baclieu.gov.vn

04

Đặng Kim Ngân

Chuyên viên

3 942 303

0913990214

ngandk@baclieu.gov.vn

05

Nguyễn Thị Đài Loan

Chuyên viên

3 979 555

0989222660

loanntd@baclieu.gov.vn

06

Mã Kim Xuyến

Chuyên viên

3 942 303

0918172700

xuyenmk@baclieu.gov.vn

07

Lê Thị Thu Trang

Chuyên viên

3 942 405

0947148779

thutrang@baclieu.gov.vn

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. BẢO TÀNG

Đại chỉ: Số 25, Hai Bà Trưng, P3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3822698                                Fax: 0291.3825895

Email: baotangbaclieu@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Lê Thanh Tự

Giám đốc

3 932 064

0919957636

tuvhbl75@gmail.com

02

Lê Hòa Hiệp

Phó Giám đốc

3 932 063

0908362274

0948282474

Lehoahiep1974@gmail.com

03

Nguyễn Chí Lĩnh

Văn thư

3 822 698

0944360916

nguyenchilinhbtbl@gmail.com

2. THƯ VIỆN

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, P1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.6558278                      Email: thuvienbl@yahoo.com,vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Lưu Thị Hồng Liễu

Giám đốc

6 554 578

0919646126

thulieu1968@gmail.com

02

Đái Tiến Sơn

Phó Giám đốc

6 558 279

0946167168

tiensontvbl@gmail.com

03

Thạch Thị Ngọc Hiếu

Văn thư

0914432769

Ngochieutvbl2017@gmail.com

3. TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

Địa chỉ: 125 Hai Bà Trưng, P.3, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.824843      E-mail: ttvhbl125@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Vưu Long Vĩ

Giám đốc

3824464

0918.368489

vuulongvi1@gmail.com

02

Đặng Hữu Lộc

P.giám đốc

3955414

0913.786181

quangcaobaclieu@gmail.com

03

Lâm Minh Tuồng

Văn thư

3824843

0947.215265

lamminhtuong04@gmail.com

4. TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 16, Đường Hùng Vương, P.1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Sô ĐT: 0291.3979777                      Email: ttttxtdl@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Văn Thi

Giám đốc

3979777

0917199638

thibl94@gmail.com

02

Trần Văn Hiền

P. Giám đốc

3677277

0909363369

03

Lê Thanh Trà

Văn thư

3979777

0946477707

lethanhtra0105@gmail.com

5. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & THI ĐẤU TDTT

Địa chỉ: Số 188, Đường 23/8, P.8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3823955                       Fax: 0291.3959030

Email: thethaobaclieu74@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Phạm Văn Thân

Giám đốc

3823955

0908187666

phamvantha14@gmail.com

02

Võ Văn Đà

Phó Giám đốc

0919000094

vovandatdtt@gmail.com

03

Trần Thanh Tú

Phó Giám đốc

0913774204

04

Hoàng Thị Như ý

Văn thư

0949313767

hoangthinhuybl91@gmail.com

6. NHÀ HÁT CAO VĂN LẦU

Số ĐT: 0291.3992996

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Ngô Quốc Khánh

Phó giám đốc

3.992994

0918530552

sgquockhanh1171@gmail.com

02

Thạch Mô Ly

Phó giám đốc

0972736396

thachmoly@gmail.com

03

Trần Thúy Phượng

Phó giám đốc

0918373570

phuongbl1980@gmail.com

04

Nguyễn Thị Minh Quới

TP TC-HC-TH

3.992995

091588 797

quoinguyenthi@gmail.com

05

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Phó phòng NT-NV

0983525131

blnguyenthimyhanh@gmail.co

7. BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

Địa chỉ: Số 25, đường Hai Bà Trưng, P.3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.820.115                      E-mail: banquanlyditichbaclieu@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

E -mail

Cơ quan

Di động

01

Nguyễn Văn Quang

Trưởng ban

3.820115

0944.302222

nguyenquangthaonguyen1966@gmail.com

02

Lê Quốc Dũng

Phó Trưởng ban

3.820115

0918.613513

quocdungbqldt@gmail.com

03

Châu Ngọc Sinh

Phó Trưởng ban

3.820115

0919.197153

sinhchaungoc@gmail.com

04

Lý Thị Hồng Loan

Văn thư

3.820115

0985.399314

hongloan399314@gmail.com

8. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: số 44, Lý Thường Kiệt, P3, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0291.3953956                                 E-mail: ttcntttt@baclieu.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

Email

Cơ quan

Di động

01

Trần Trung Hậu

Giám đốc

3821077

0909.780797

trunghau@baclieu.gov.vn

02

Hà Tuyết Mai

Phó Giám đốc

3953956

0913.990797

maiht@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Thị Kim Hoa

Văn thư

6256666

0916802881

hoantk@baclieu.gov.vn

 

 

Liên kết web
Thăm dò
 

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Cù Chính Lan, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập
00137306
ipv6 ready