Phổ biến pháp luật
Quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (27/07/2021 09:57)

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện hỗ trợ; mức hỗ trợ và phương thức chi trả; hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch.

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam (27/07/2021 09:56)

Ngày 20/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, trong đó, sửa đổi, bổ sung Điều 13 về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn và hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (09/07/2021 10:10)

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (07/07/2021 04:12)

Ngày 21/6/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT).

Công bố tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch (11/05/2021 01:55)

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7795:2021 về xếp hạng biệt thự du lịch.

Bạc Liêu: Ban hành Quy chế về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa (08/04/2021 03:50)

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (08/02/2021 07:34)
Icon Image

Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng trung tâm dữ liệu tỉnh Bạc Liêu (TTDL) được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh (09/09/2020 10:26)

Ngày 03/9/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh” (QCVN 50:2020/BTTTT).

Quy hoạch băng tần 24,25 - 27,5 GHz (27/08/2020 10:26)

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 24,25 - 27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam để triển khai cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo.

Quy hoạch băng tần 2300- 2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz (27/08/2020 10:25)

Ngày 20/8/2020, Bộ Thông và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300- 2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam để triển khai cho hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advandced và các phiên bản tiếp theo.

Liên kết web
Thăm dò

 

SỞ VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở, Trưởng Ban Biên tập
Địa chỉ: số 16 đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823.886 - Email: svhttttdl@baclieu.gov.vn

Số lượt truy cập